To view graphic version of this page, refresh this page (F5)

Skip to page body

Bilingual Assistance - Tagalog

Mahal kong San Franciscans,

Maraming salamat sa pagbisita ninyo sa Department of Public Works' website. Para sa mabuting tulong, gusto naming ihatid sa inyo ito sa salitang Tagalog. Huag kayong mag-atubili na tawagan o kapayanamin ako sa ano mang katanungan o tulong na inyong kailangan.

Sisiguraduhin ko na makakarating ang inyong katanungan sa taong namamahala at ihatid sa inyo ang anumang balita na inyong mungkahi.

Ang Publikong Trabajo ay naglilingkod sa paglilinis, pagkukumpuni, maiayos ang mga kalye at imburnal, para sa mga gusali sa San Francisco gaya ng City Hall at Opera House. Nagtatayo at nag-aayos ng mga plazas, hagdanang-daan at iba pang publikong lugar. Nakikiisa sa pagbunkal ng mga kalye, pagpapaganda ng paligid, pagpapatupad ng batas tungkol sa graffiti at paglilinis ng mga di nararapat na karatula. Pinatutupad din ang batas sa pagkakalat sa mga kalye. Nagbibigay kaalaman sa architektura, sibil, structura at tulong sa mechanical engineering, kasama ang prohecto at kagawaran ng paggawa at pamamahala.

Huag kayong mag-atubiling tawagan ako. Isang karangalan ang mapaglingkuran kayo. Sasama tayong lahat sa pagunlad ng siyodad ng San Francisco.

Ang inyong lingkod,
Peachy Mathias
(415) 641-2643


 

Download the Title VI Discrimination Complaint Form (pdf)

Dear San Franciscans,

Thank you for visiting the Department of Public Works’ website.  In order to provide you with better service, I would like to provide you with the opportunity to request services in Tagalog.  Please contact me directly to ask questions or make a service request.

I will make sure your concern is delivered to the person in charge and I will keep you informed of the status of your inquiry.

Public Works services range from cleaning, repairing, and maintaining city streets and sewers to restoring San Francisco's public buildings like City Hall and the Opera House. We also build and maintain plazas, stairways, and other public areas; coordinate street excavation work; look after the city urban landscape; enforce litter laws; and remove graffiti and illegal signs. We regulate street and sidewalk use while enhancing and protecting the public right-of-way; promote the undergrounding of overhead utilities; and provide architectural, civil, structural, and mechanical engineering services, including project and construction management.

Please feel free to contact me.  I will be more than happy to serve you.  Together, we can make San Francisco a world class city.

Sincerely,
Peachy Mathias

Peachy Mathias is a Public Information Officer at DPW and speaks Tagalog.
Telephone: (415) 641-2643, Email: Peachy.Mathias@sfdpw.org

 

 
Last updated: 4/26/2010 1:05:56 AM